Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Inspiracją do stworzenia Fundacji stało się  przekonanie o niezmierzonych możliwościach, którymi dysponuje człowiek, i które może wykorzystać do realizacji zamierzonych celów.

Począwszy od dnia powstania Fundacji Razem Lepiej, prezes, wiceprezes oraz wszyscy jej członkowie pracują w niej charytatywnie. Działalność na rzecz fundacji jest nieodpłatna i żaden z członków nie pobiera za nią wynagrodzenia. Niejednokrotnie członkowie fundacji wspomagają ją finansowo, przekazując własne środki pieniężne na rzecz podopiecznych fundacji.

Z doświadczenia wiemy, że droga ku uwolnieniu się od problemu przemocy w rodzinie jest bardzo skomplikowana, dlatego  staramy się nie tylko szybko reagować na sprawców przemocy, ale również znajdować długoterminowe rozwiązania.

Udzielamy wsparcia:

 • prawnego
 • psychologicznego
 • społecznego

Czym jest przemoc domowa?

To każde zamierzone i świadome zachowanie powodujące psychiczne i/lub fizyczne cierpienie osoby bliskiej, naruszające prawa człowieka i mające na celu utrzymywanie nad nią władzy i kontroli.

Jakie są formy przemocy?

 • Fizyczna – każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenia ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie życia ofiary. Przykłady: bicie, szarpanie, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrząsanie, ściskanie, gryzienie, kopanie, oraz użycie broni
 • Psychiczna –  każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Przykłady: oskarżanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawienie dzieci, zabranianie opuszczania domu, stałe kontrolowanie.
 • Seksualna – każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności. Przykłady: Obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych.
 • Ekonomiczna – każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Przykłady: Zabieranie wynagrodzenia, kart kredytowych, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na dom, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych.

Kim najczęściej są ofiary przemocy domowej?

 • kobiety
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne
 • bywają również mężczyźni

Jak działamy?

W pomocy osobom pokrzywdzonym kierujemy się zasadą czterech kroków:

Krok 1 – zrozumienie sytuacji poszkodowanego, wczucie się w jego subiektywne przeżycia.

Krok 2 – szybka interwencja w celu powstrzymania przemocy.

Krok 3 – pomoc psychologiczna.

Krok 4 – znalezienie długoterminowych rozwiązań.