Fundacja Razem Lepiej


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się Fundację „Razem Lepiej”, zwaną dalej „Fundacją”, posiadającą osobowość prawną. Fundacja została ufundowana przez Marka Szambelana zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Korewickiego , ul. Kopernika 13, lok. 4, 00-356 Warszawa.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97 oraz Dz. U. Nr 46 z 1991 poz. 203, z p. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym się na rozwoju ekonomi społecznej.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.
 2. Fundacja może być członkiem międzynarodowych, krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.
 3. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały terenowe oraz inne jednostki organizacyjne.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.


Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 9

 1. Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie sektora ekonomii społecznej.
 2. Fundacja wspiera różne grupy społeczne i osoby, które wymagają wsparcia, a do których nie zawsze dociera inna pomoc.
 3. Fundacja tworzy pomosty pomiędzy światem nauki a światem samorządu. Tworzy forum współpracy różnych środowisk, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych w kontekście wspierania ekonomii społecznej.
 4. Fundacja promuje pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych wśród jednostek samorządu terytorialnego i jednostek III sektora, a także firm prywatnych na rozwój ekonomii społecznej i pomocy społecznej.
 5. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie idei mediacji.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową.
 2. Wspieranie grup społecznych za pomocą programów i akcji społecznych skupiających się na najsłabszych i wykluczonych.
 3. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 4. Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 5. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 6. Inicjowanie idei ekonomii społecznej.
 7. Wspieranie rozwoju III sektora.
 8. Organizowanie i koordynację współpracy zainteresowanych podmiotów.
 9. Występowanie z inicjatywami oraz wyrażanie opinii w sprawach wiążących się z celami Fundacji oraz stanowiących przedmiot zainteresowania jej władz.
 10. Współpracę z odpowiednimi merytorycznie środowiskami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
 11. Organizowanie konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, spotkań i szkoleń oraz kursów.
 12. Prowadzenie doradztwa, poradnictwa i działalności wydawniczej.
 13. Prezentowanie, we wszelkich możliwych formach, osiągnięć władz i przyjaciół Fundacji.
 14. Wykonywanie opracowań, analiz, raportów i badań o tematyce powiązanej i niepowiązanej z celami Fundacji.
 15. Sporządzanie wniosków aplikacyjnych dla podmiotów JST i przedsiębiorców oraz organizacji społecznych.
 16. Prowadzenie punktów mediacji.

§ 11

 1. Działalność wymieniona w pkt. od 1 do 5 i 8 § 10 jest prowadzona, jako działalność nieodpłatna, zaś działalność wymieniona w pkt. od 6 do 7 i od 9 do 16 § 10 jest prowadzona, jako działalność odpłatna.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wynikającym z celów Fundacji.

§ 12

Działalność Fundacji opiera się na pracy władz i przyjaciół Fundacji. Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników.


Rozdział III

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

§ 14

Fundator uprawniony jest do:

 1. Nadania Fundacji statutu i zmiany statutu;
 2. Powołania i odwołania członków Rady Fundacji;
 3. Wskazania Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji;
 4. Powołania i odwołania Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu oraz nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku pracy;
 5. Pisemnej akceptacji, projektów regulaminów wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 2.000 zł. brutto.
 6. Tworzenia oddziałów Fundacji.
 7. Rozwiązania Fundacji oraz rozdysponowania majątku Fundacji po jej likwidacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 10 osób powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 6. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się na pisemny wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub osoby z Zarządu Fundacji w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne, jeśli w jej pracach bierze udział nie mniej niż 50% członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady.
 8. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 11. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę nad realizacją projektów prowadzonych przez Fundację.
 12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 ustalane będzie każdorazowo przez Zarząd Fundacji na podstawie zakresu podejmowanych czynności i czasu pracy nad realizacją projektów.
 13. W razie podpisania przez członka Rady Fundacji umowy o pracę z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, na czas trwania stosunku pracy.
 14. Członków Rady Fundacji może odwołać Fundator.

§ 16

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
 2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,
 5. opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych,
 6. opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.
 7. zatwierdzanie regulaminów oddziałów terenowych, zespołów (komisji) regionalnych i tematycznych

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 5 do 15 osób (w tym Prezesa Fundacji, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w nagłych przypadkach każdy z członków zarządu.
 4. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
 6. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd i zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
 7. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 8. Członkowie Zarządu mogą działać poprzez swoich pełnomocników.
 9. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Fundator, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji, Prezes Zarządu.

§ 18

Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Fundacji zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
 3. Zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie wszelkich innych czynności prawnych w stosunkach z osobami trzecimi.
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 5. Przygotowanie projektów rocznych planów finansowych.
 6. Ustalanie regulaminu Biura Fundacji.
 7. Uchwalanie projektów regulaminu oddziałów terenowych, zespołów lokalnych i tematycznych.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.
 9. Przedstawianie Fundatorowi Fundacji, do pisemnej akceptacji, projektów regulaminów wewnętrznych oraz zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 2.000 zł. brutto.
 10. Prowadzenie dokumentacji Fundacji.
 11. Przedkładanie Fundatorowi oraz Radzie Fundacji corocznego sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.

§ 19

Do kompetencji Prezesa Fundacji należy:

 1. Kierowanie pracami Zarządu;
 2. Reprezentowanie Zarządu i Fundacji na zewnątrz;
 3. Zwoływanie nadzwyczajnych walnych zebrań;
 4. Kierowanie wniosków do Rady Fundacji;
 5. Wnioskowanie o tworzenie i likwidację zespołów lokalnych i tematycznych;
 6. Wnioskowanie do Zarządu o zatrudnienie pracownika;
 7. Przeprowadzanie rekrutacji pracowników, ustalanie zakresu ich obowiązków;
 8. Określanie wynagrodzeń i ewentualnych nagród dla pracowników;
 9. Raportowanie Fundatorowi Fundacji na temat bieżącej polityki Fundacji oraz zobowiązań finansowych;
 10. Wnioskowanie do Fundatora o akceptację oraz do Rady Fundacji o zatwierdzenie wprowadzenia lub zmianę opracowanych przez Zarząd Fundacji regulaminów wewnętrznych;
 11. Wnioskowanie do Zarządu o zwolnienie pracownika.

§ 20

Fundator może być również Prezesem Fundacji (wówczas punkty 9 i 10 § 18 zmieniają się stosownie do takiego przypadku).

§ 21

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Fundacji tj. zawieranie zobowiązań, zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw powyżej 2000 zł. brutto wymagany jest podpis Fundatora.
 2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Fundacji.
 3. Zarząd może ustanowić Dyrektora Wykonawczego Fundacji, w celu zarządzania jej bieżącą działalnością.

§ 22

W przypadku ustąpienia lub śmierci w trakcie kadencji, członka zarządu lub Rady Fundacji, organy te wnioskują pisemnie do Fundatora o wskazanie osoby w celu uzupełnienia statutowej liczby członków danego organu.


Rozdział IV

Oddziały terenowe oraz zespoły regionalne i tematyczne

§ 23

 1. W razie potrzeby, na terenie obejmującym jedno województwo, Fundacja może utworzyć oddział terenowy, którego działalnością kieruje Dyrektor Oddziału powołany przez Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Oddział terenowy działa na podstawie regulaminu opracowanego i przyjętego uchwałą przez Zarząd Fundacji oraz zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 24

 1. Osoby wskazane przez Zarząd (wskazani uchwałą Zarządu Fundacji), mogą dobrowolnie tworzyć zespoły (komisje) regionalne i tematyczne:
  a) zespół regionalny skupia przyjaciół Fundacji zainteresowanych danym regionem,
  b) zespół tematyczny skupia przyjaciół zainteresowanych wybraną tematyką.
 2. Zespoły są jednostkami wewnętrznymi Fundacji.
 3. Pracami zespołów kierują wybrani przez członków zespołu przewodniczący i wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący zespołu mają prawo do uczestniczenia w zebraniach zarządu, bez prawa głosu (chyba, że Zarząd im je przyzna).
 5. Regulamin działania zespołów, w tym szczegółowe zasady ich tworzenia i likwidacji określi Zarząd, w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Fundacji.

Rozdział V

Majątek Fundacji

§ 25

Na majątek Fundacji składają się:

 1. Darowizny, spadki, zapisy i nawiązki;
 2. Korzyści ofiarności publicznej i dotacje;
 3. Dotacje z Unii Europejskiej;
 4. Wpływy z działalności gospodarczej;
 5. Wpływy z działalności statutowej i dochody z majątku Fundacji.

§ 26

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i może być przeznaczony na finansowania pensji członków organów Fundacji.

§ 27

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i nawiązek zostaną wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńca nie określi inaczej.
 2. Środki trwałe mogą zostać, jeśli służy to celom Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia, jest oczywiste, że stan spadku przewyższa długi spadkowe.
 4. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim, na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.

§ 28

Fundacja odpowiada za swoje długi całym swoim majątkiem.

§ 29

Statut niniejszy zabrania:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Fundatora.

§ 31

 1. Rozwiązanie Fundacji następuje na podstawie uchwały Fundatora.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Fundacji, Fundator decyduje o przeznaczeniu majątku, określa sposób likwidacji Fundacji i powołuje komisję likwidacyjną.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Fundator.
 4. Fundator podejmuje jednoosobowo uchwałę o zmianie statutu, rozwiązaniu Fundacji i rozdysponowaniu majątku Fundacji po likwidacji.

FUNDATOR

Marek Szambelan

Warszawa, dn. 01-10-2012r.

 


Cały statut można pobrać w formacie PDF.